Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Natural Dental Kft Kiadás időpontja 2018. 05.25.

Második kiadás: 2019. 10. 22.

Tartalomjegyzék

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja
 2. Változáskövetés
 3. Általános rendelkezések
 4. Jogszabályi háttér
 5. Fogalmak
 6. Az adatkezelő adatai, és elérhetősége
 7. Adatvédelmi tisztviselő
 8. Adatfeldolgozók
 9. Kezelt személyes adatok köre, jogalapja, visszavonhatósága
  1. Telefonos, internetes, emailes vagy közvetlen kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok
  2. Cookiek és IP cím
  3. Önéletrajzi adatok
  4. A páciens konzultáció, vagy kezelés elkezdésekor elkért személyes és speciális adatai
  5. Számlázás során megadott személyes adatok
  6. Weblap
 10. Adattovábbítás külföldre, nemzetközi szervezet részére
 11. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
  1. Átlátható tájékoztatás joga
  2. Hozzáféréshez joga
  3. Adathordozáshoz való joga
  4. Helyesbítés, módosítás joga
  5. Elfeledtetéshez, törléshez való jog
  6. Tiltakozás joga
  7. Adatkezelés korlátozásához való jog
  8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 12. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
 13. Adatvédelmi incidens, adatvédelmi napló
 14. Bírósághoz fordulás
 15. Hatósági eljárás, panasztétel
 16. Egyéb rendelkezések

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a www.naturaldental.hu és a www.implant-prothese-dent.fr honlapjának látogatói által a weboldal használata során megadott és a Natural Dental Kft.. (továbbiakban Szolgáltató / Adatkezelő) által kezelt személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat definiálja az adatvédelem elveinek, valamint az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésének érdekében.

2. Változáskövetés

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.naturaldental.hu/adatvedelem címen. A Szolgáltató. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

3. Általános rendelkezések

Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi a szükséges adminisztratív, logikai, és fizikai biztonsági és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek. A Szolgáltató. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a releváns hatályos jogszabályokban leírtaknak. A Szolgáltatónál kinevezett adatvédelmi tisztviselő,

 1. közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
 2. ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
 3. kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
 4. gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.
 5. gondoskodik a jogszabályi követelmények szervezeten belül teljesítéséről
 6. gondoskodik a bevont adatfeldolgozókkal az adatvédelemhez kapcsolatos jogszabályi követelmények teljesítéséről

4. Jogszabályi háttér

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);

5. Fogalmak

Fogalom Leírás
érintett Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
személyes adat Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
hozzájárulás Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
tiltakozás Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-, tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
adattovábbítás Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
nyilvánosságra hozatal Az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
adattörlés Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
adatállomány Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
harmadik személy Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

6. Az adatkezelő adatai, és elérhetősége

  • Az adatkezelő cégneve: Natural Dental Kft.
  • Az adatkezelő székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság út 3.
  • Az adatkezelő telefonszáma: +36 70 428 0249
  • Cégjegyzékszáma: Cg. 13 09 113507
  • Adószáma: 13974969-2-13
  • E-mail cím: info@naturaldental.hu
 • Adatkezelő által üzemeltetett honlap: www.naturaldental.hu
 • Adatkezelő által üzemeltetett honlap: www. implant-prothese-dent.fr

7. Adatvédelmi tisztviselő

 • Az adatvédelmi tisztviselő neve: Tóth Péter
 • Az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 1 111 11 11
 • Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: peter.toth@minta.hu

8. Adatfeldolgozók

 • Az adatfeldolgozó cégneve: Callnetz Gmbh.
 • Az adatkezelő székhelye: 8700 Leoben, Hauptplatz 13.
 • Adószáma: ATU 63268458

A CRM Kft részére a regisztrációt, ügyfélmegkeresést követően kerülnek adatok átadása, mivel ezeknek az adatoknak a feldolgozása a CRM Kft CRMSoft elnevezésű programjában történik.

 • Az adatfeldolgozó cégneve: AgentCo Kft .
 • Az adatkezelő székhelye: 1133 Budapest, XIII. Gogol u. 34.
 • Cégjegyzékszáma: Cg. 01 09 061954
 • Adószáma: 10245233-2-41

Az Agentco Kft részére a cég napi számlázási és ügyviteli információit adjuk át. Kizárólag a törvény által előírt, számlázással kapcsolatos személyes információkhoz jutnak hozzá: név, pontos cím és szükség esetén adószám illetve egészségpénztári tagsági szám.

 • Az adatfeldolgozó cégneve: OTP Bank Nyrt .
 • Az adatkezelő székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
 • Cégjegyzékszáma: Cg. 01 10 041585
 • Adószáma: 10537914-4-44

Az OTP Bank Nyrt számára a bankkártyás, illetve utalásos fizetések esetén megjelenő személyes adatokat adjuk át.

 • Az adatfeldolgozó cégneve: Deninet Kft .
 • Az adatkezelő székhelye: 1188 Budapest, Bercsényi utca 79./B.
 • Cégjegyzékszáma: Cg. 01 09 730805
 • Adószáma: 13350910 – 2- 43

A Deninet Kft az internetes honlap, illetve a levelezés során keletkező személyes adatokat kezelheti.

 • Az adatfeldolgozó cégneve: OVH
 • Az adatkezelő székhelye: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France
 • Adószáma: FR 22 424 761 419

Az OVH az internetes honlap, illetve a levelezés során keletkező személyes adatokat kezelheti.


 • Az adatfeldolgozó cégneve: Generali Biztosító Zrt.
 • Az adatkezelő székhelye: 1066 Budapest, Teréz kft 42.-44.
 • Cégjegyzékszáma: Cg. 01 10 041305
 • Adószáma: 10308024-4-44

A Generali Biztosító Zrt-nél vezeti a Natural Dental Kft. az általános felelősség biztosítását, így a felmerülő biztosítási ügyekben a biztosító által kért személyes adatokat adjuk át.

 • Az adatfeldolgozó cégneve: DHL Magyarország Kft.
 • Az adatkezelő székhelye: 1185 Budapest, BUD Nemzetközi Repülőtér repülőtér

DHL épület. 264.ép. ép.

 • Cégjegyzékszáma: Cg. 01 09 902469
 • Adószáma: 14407754-2-44

A DHL Magyarország Kft. részére a Szolgáltató csomagjainak kézbesítése céljából kerülnek adatok átadásra, kizárólag az érintett neve és pontos címe. A cég a csomag pontos tartalmáról nem kap felvilágosítást.

 • Az adatfeldolgozó cégneve: Magyar Posta Zrt.
 • Az adatkezelő székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2.-6.

DHL épület. 264.ép. ép.

 • Cégjegyzékszáma: Cg. 01 10 042463
 • Adószáma: 10901232 – 2 – 44

A Magyar Posta Zrt. részére a Szolgáltató csomagjainak kézbesítése céljából kerülnek adatok átadásra, kizárólag az érintett neve és pontos címe. A cég a csomag pontos tartalmáról nem kap felvilágosítást.

 • Az adatfeldolgozó cégneve: Emese Med Kft.
 • Az adatkezelő székhelye: 1112 Budapest, Vadászhegyi utca 79./4.
 • Cégjegyzékszáma: Cg. 01 09 732418
 • Adószáma: 13383051 – 1- 43

Az Emese Med Kft. Részére Natural Dental Kft. Alkalmazottainak személyes adatai kerülnek átadásra a törvény által előírt egészségügyi vizsgálatok elvégzése végett.

 • Az adatfeldolgozó cégneve: ORVOSOK

A Natural Dental Kft-vel szerződéses jogviszonyban együttműködő orvosok részére a betegek személyes adatait a zavartalan fogászati ellátás érdekében adjuk át.

 • Az adatfeldolgozó cégneve: Facebook
 • Az adatfeldolgozó cégneve: Youtube
 • Az adatfeldolgozó cégneve: Google

A Facebook, Youtube és Google a napi általános internet használat és ezeken a felületeken végzett reklámtevékenység eredményeképpen született információkhoz jut hozzá (IP cím, Cookies, stb..) A Szolgáltató valamennyi adatfeldolgozóval a jogszabályi követelményeknek megfelelő szerződéses kötelemben áll, mely biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésére kizárólag az adatkezelő írásbeli utasítása alapján kerülhet sor, az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget vállal, garanciákat fogalmaz meg az adatfeldolgozó IT és egyéb biztonsági feltételeire, valamint kérés esetén az adatfeldolgozó minden szükséges információt az adatkezelő rendelkezésére bocsájt. Érintettek minden fenti adatfeldolgozónak való adattovábbításához hozzájárulnak a fentiekben részletezett feltételek fennállása esetén.

9. Kezelt személyes adatok köre, jogalapja, visszavonhatósága

Az alábbiakban részletesen taglaljuk, hogy az egyes esetekben:

 • mi az adatkezelés célja
 • mi az adatkezelés jogalapja
 • mely személyes adatok kezelésére kerül sor
 • ki az érintettek köre
 • hozzájárulás visszavonhatóságát
 • köteles-e az érintett a személyes adat megadására
 • milyen következményekkel járhat, ha az érintett a személyes adatot nem adja meg
 • meddig tárolja az adatkezelő a megadott személyes adatokat

Önkéntes hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználók az adatkezelési tájékoztató elfogadása során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. Amennyiben a látogató nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják, mely nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

9.1. Telefonos, internetes, emailes vagy közvetlen kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok

Az adatkezelés célja az érintettek személyre szabott kiszolgálása valamint az érintettek kérésére árajánlat küldése. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az adatok felvételét az érintett kezdeményezi. A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett neve, telefonszáma és saját e-mail címe. Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki kapcsolatfelvételt kezdeményez. A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét. Az érintett köteles az adatok megadására, mivel a jövőben történő azonosítás a felsorolt adatok nélkül nem végezhető el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg , akkor az ajánlatadás nem végezhető el. A tárolás időtartama az ajánlatadást követő 1 év. Bevont adatfeldolgozó: Callnetz Gmbh

9.2. Cookiek és IP cím

Szolgáltató az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg. A felhasználó jogosult böngészője beállításával megtiltani az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. A felhasználó jogosult a honlapok megtekintésekor felugró ablakban tiltani a marketing és egyéb jellegű cookie-k alkalmazását. Az Szolgáltató a cookie-kat abból az adatkezelési célból célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, a honlap megnyitásakor az érintett felugró ablakban szabályozhatja a Cookiek működését. A kezelésre kerülő személyes adatok a Google Analytics által használt Cookiek, a honlap működését segítő Cookiek, valamint marketing célú Cookiek. Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki kapcsolatfelvételt kezdeményez. A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét. Az érintett köteles az adatok megadására, mivel a jövőben történő azonosítás a felsorolt adatok nélkül nem végezhető el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg , akkor az ajánlatadás nem végezhető el. A tárolás időtartama az ajánlatadást követő 1 év. A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. Bevont adatfeldolgozó: Facebook, Youtube, Google


9.3. Önéletrajzi adatok

A honlapon található karrier menüpont alatt megadott álláshirdetésekre, valamint a partnereinknél indított álláshirdetésekre a megadott e-mailcímre önéletrajz küldhető. Az adatkezelés célja a Szolgáltató által meghirdetett munkakör betöltése, alkalmazotti jogviszony létesítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az érintett személy az életrajz elküldésével önként hozzájárul adatai kezeléséhez. A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, iskolái, valamint az életrajzban szereplő egyéb, megadott adatai. Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki az álláshirdetésre önként jelentkezik. A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét. Az érintett köteles az adatok megadására, a felvételi folyamat a kért adatok nélkül nem indítható el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg , akkor a jelentkezés automatikusan elutasításra kerül. A tárolás időtartama a felvett munkatárs próbaidejének lejárata, de maximum 6 hónap. Bevont adatfeldolgozó: nincs

9.4. A páciens konzultáció, vagy kezelés elkezdésekor elkért személyes és speciális adatai

A Natural Dental Kft-nél a rendelőbe beérkező páciensnek egy információs adatlapot kell kitöltenie, amely személyes adatokat tartalmaz. Az adatkezelés célja a Páciens megkeresése nyomán a betegfelvétel ezt követően pedig a Szolgáltató által biztosított kezelés biztonságos elvégzése. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az érintett személy a paciens adatlap aláírásával önként hozzájárul adatai kezeléséhez. A kezelésre kerülő személyes adatok a következők: Név, Anyja neve, TAJ szám, Születési idő, Cím, Email cím, telefonszám, Egészségpénztár, Van-e valamilyen krónikus betegsége vagy egészségügyi problémája?, Szív-és érrendszeri betegség, Magas vérnyomás betegség, Vérzékenység, Vesebetegség, Tüdőbetegség, Cukorbetegség, Pajzsmirigy betegség, Reumás betegség, Emésztőszervi betegség, Idegrendszeri betegség, Epilepszia, Immunrendszeri betegség, Csontritkulás, Daganatos betegség, Kapott-e sugár vagy citosztatikus kezelést?, Volt-e korábban szívműtéte?, Van-e beültetett szívritmus-szabályozója (pacemaker)?, Van-e műbillentyűje (szív)?, Hajlamos-e ájulásra?, Szed e: vérhígítót? (Aspirin is)?, Szed e: kedélyjavítót (antidepresszánst)?, Szed e: csontritkulás elleni szert?, Szed e: Biszfoszfonát tartalmú szert? (Zometa,Skelid,Fosamax,Actonel,Bonvira), Szed e egyéb gyógyszert, Volt-e, van-e szívbelhártya gyulladása (Endocarditis)?, Volt-e, van-e májgyulladása (Hepatitis)?, Volt-e, van-e HIV+, Aids fertőzés?, Gyógyszer allergia, Anyag allergia, Dohányzik-e? Ha igen naponta mennyit?, Kapott-e már fogászati érzéstelenítőt?, Ha igen, volt-e mellékhatása?, Terhes-e?, Szoptat-e?, Kórtörténet, Panoráma röntgen, CT felvétel, Egyéb orvosi diagnosztika Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki kezelésre önként jelentkezik. A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon illetve személyesen, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét. Az érintett köteles az adatok megadására, a kezelés a kért adatok nélkül nem kezdhető el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg , akkor a kezelés automatikusan elutasításra kerül. A tárolás időtartama a jogszabály által előírt 5 év. Bevont adatfeldolgozó: Callnetz Gmbh, Agentco Kft, ORVOS,

9.5. Számlázás során megadott személyes adatok

A Natural Dental Kft a kezelések elvégezését követően számlát állít ki szolgáltatás ellenértékéről. Az adatkezelés célja a jogszabálynak megfelelő számla kiállítása. Az adatkezelés jogalapja a szolgáltatóra vonatkozó jogszabályi kötelezettség. A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett neve, címe, adószáma, illetve adott esetben a egészségpénztári száma. Az adatkezelés során érintett minden szolgáltatást igénybevevő személy, akinek fizetési kötelezettsége keletkezett . A hozzájárulás nem visszavonható a jogszabályi kötelezettség miatt. Az érintett köteles az adatok megadására, különben a számla nem állítható ki. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg , (nincs ilyen, hiszen akkor kezelés sincs) . A tárolás időtartama a jogszabály által előírt 8 év. Bevont adatfeldolgozó: Callnetz Gmbh , Agentco Kft

9.6. Weblap

A Szolgáltató honlapja az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor a Felhasználó a Szolgáltatónak nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg. A felhasználó jogosult böngészője beállításával megtiltani az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. A felhasználó jogosult a honlapok megtekintésekor felugró ablakban tiltani a marketing és egyéb jellegű cookie-k alkalmazását. Az Szolgáltató a cookie-kat abból az adatkezelési célból célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát, valamint a honlap látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, a honlap megnyitásakor az érintett felugró ablakban szabályozhatja a Cookiek működését. A kezelésre kerülő személyes adatok a Google Analytics által használt Cookiek, a honlap működését segítő Cookiek, valamint marketing célú Cookiek. Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki kapcsolatfelvételt kezdeményez. A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét. Az érintett köteles az adatok megadására, mivel a jövőben történő azonosítás a felsorolt adatok nélkül nem végezhető el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg , akkor az ajánlatadás nem végezhető el. A tárolás időtartama az ajánlatadást követő 1 év. A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. Bevont adatfeldolgozó: Deninet, OVH

10. Adattovábbítás külföldre, nemzetközi szervezet részére

Adatkezelő közvetlenül nem továbbít személyes adatot külföldre, a személyes adatok tárolása kizárólag Magyarországon történik. Amennyiben valamely adatfeldolgozó személyes adatokat tárol vagy továbbít az Európai Unión belül vagy kívül, akkor a tárolás vagy a továbbítás a GDPR jogszabály által előírt módon történik.

11. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Írjuk le, hogy az adott cég esetében alábbi jogokkal hogyan élhet!

11.1. Átlátható tájékoztatás joga

Az érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely kötelezettségként az adatkezelőnél jelentkezik. Az Adatkezelő az érintettet tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető formátumban, világosan és közérthető módon tájékoztatja az adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról. Tájékoztatás kérés esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megadjuk a tájékoztatást.

11.2. Hozzáféréshez joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon, kiemelten a személyes adatok forrására, valamint arra vonatkozóan, hogy az adatok továbbítása megtörtént-e harmadik fél számára.. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

11.3. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

11.4. Helyesbítés, módosítás joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

11.5. Elfeledtetéshez, törléshez való jog

Az adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyikének fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • adatkezelő által megszabott tárolási időtartam lejárt
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a kezelt adat jogérvényesítéshez, vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytatható. A törlés során adatkezelő köteles a bevont adatfeldolgozókat is értesíteni a törlési kötelezettségről.


11.6. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

11.7. Adatkezelés korlátozásához való jog

Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül.

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

11.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Profilalkotást, automata döntéshozatalt, automata machanizmust a Szolgáltató nem használ, illetve nem végez.

12. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Profilalkotást, automata döntéshozatalt, automata mechanizmust a Szolgáltató nem használ, nem végez. Szolgáltató nem engedélyezi automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás végzését adatfeldolgozói számára sem, csak abban az esetben, ha ehhez érintett külön, írásban hozzájárult.

13. Adatvédelmi incidens, adatvédelmi napló

Az Adatkezelő köteles bármilyen adatvédelmi incidensről a tudomására jutást követően a lehető leghamarabb, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatni az illetékes Hatóságot és az adatvédelmi incidensben érintetteket egyidejűleg. Adatkezelő a rendelkezésére álló eszközökkel mindent elkövet annak érdekében, hogy csökkentse az incidens következtében az érintettek számára okozott adatvédelmi és egyéb károkat. Adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy a jövőben hasonló incidensekre ne kerülhessen sor. Adatkezelő minden adatvédelemmel kapcsolatos esetről – érintettek adatvédelemmel kapcsolatos megkereséseiről, esetleges adatvédelmi incidensekről – ún. adatvédelmi naplót vezet, melynek adott érintettre vonatkozó tartalmáról kérésre felvilágosítást ad.

14. Bírósághoz fordulás

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

15. Hatósági eljárás, panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet az illetékes Hatóságtól is:

 • Név : Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely : 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím : 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Levelezési cím : 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon : +36 (1) 391-1400
 • Fax : +36 (1) 391-1410
 • E-mail : ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap : http://naih.hu

16. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk részletes tájékoztatást. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.